Page 1 - FBEK DERGİ - 1
P. 1

BAŞYAZI
         Fen Bilimleri Ailesi’nin         Değerli Üyeleri                                  Nazmi ARIKAN
                                                   Fen Bilimleri Eğitim Kurumları
                                                   Kurucusu


      B   ir eğitim kurumu olmanın sorumlu-     cek şekle de dönüşebilir. Bu anlamda
         luğu, sadece öğretim çalışmalarını en
                               öğretimin yanında, eğitim çalışmala-
         başarılı şekilde gerçekleştirebilmekle   rının önemi ve kültürel zenginliklerin
         sınırlı değildir. Toplumun önünde yer   kullanımı büyük değer taşır.
         almak ve bilinç seviyesini yükseltmek
         en az öğretim kadar önemlidir. Bu     İnsanı her zaman önde tutan kuru-
         anlamda okul içinde ve dışında sanat-   mumuz, çağdaş ve akılcı yaklaşım-
         sal ve kültürel etkinlikler düzenleye-   larla yüz binlerce öğrenciye sunduğu
         rek bunu farklı yöntem ve araçlarla    eğitim-öğretim hizmetinin yanı sıra
         paylaşmak gerekir.             nitelikli öğretmen kadrosu yaratma
                               stratejilerini de hayata geçirmiş; ülke-
         Aydınlanma sürecine devam etmek     mizin önde gelen eğitim kurumlarına,
         mecburiyetinde olan ülkemizin oku-    çatısı altında yetişen yüzlerce öğret-
         yan, okuduğunu anlayan, öğrenmeyi     men kazandırmıştır.
         seven, meraklı ve yaratıcı insanla-
         ra ihtiyacı, dün olduğundan fazladır.   Ülkemizin ilk özel öğretim kurum-
         Gelecekte söz sahibi olmak için ente-   larından biri olarak 1965 yılında
         lektüel birikim edinmek, bilgiyi kul- eğitim-öğretim faaliyetlerine başla-
         lanarak üretmek zorunda olduğumuz     yan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları,
         unutulmamalıdır.              bugüne kadar gerçekleştirdiği çalış-
                               malarla eğitim-öğretime bakış açısını,
         Sınama-yanılma birçok alanda kulla-    insana verdiği değeri ortaya koymuş
         nılan bir yöntem olarak belki kabul    bir kurumdur. Bu bağlamda yılda üç
         görüyor olabilir; ancak eğitim-öğre-    kez çıkartılması hedeflenen bu kültür
         tim bu şekilde düzenlenerek hayata     dergisi ile Fen Bilimleri Ailesi’yle yeni
         geçirilemez. Bu anlamda kurumlar ve    bir paylaşım aracı hayata geçirilmiştir.
         kuruluşlar, gündelik çözümler üret-
         mek yerine, pilot uygulamalar yapa-    Aydınlık, güzel günlerde okunması
         rak, sonuçları gözlenmiş modellerle    dileğiyle, emeği geçen tüm arkadaşla-
         eğitim faaliyetlerini sürdürmelidir.    rıma teşekkür ediyorum.

         Okulların işlediği cevher insandır.    Saygılarımla...
         Eğitim süreçlerinde, genç insanın ile-
         ride nasıl bir kişiliğe sahip olacağı,
         edindiği bilgi ve birikimi hangi amaç-
         lar için kullanacağı, neye dönüştüre-
         ceği çok önemlidir. Yanlış uygulama-
         larla cevher, parçalanacağı gibi hem
         kendine hem de topluma zarar vere-
                                                              3
   1   2   3   4   5   6